Zulu - Izinkukhu Zasemakhaya - Indlela Elula Yokufuywa kwezinkukukukukukukukukukukukukukukukukukhu zasemakhaya eningizimu Africa(trans。Qedanyoka)

Izinkukhu Zasemakhaya - Indlela Elula Yokufuywa kwezinkukukukukukukukukukukukhu zasemakhaya eningizimu Africa(Trans。Qedanyoka)

插圖:蘇珊·鮑威爾

Inhloso Enkulu Yalencwadi Uukusiza Abantu basemakhaya abanezinkukukukukukukukukukukukukukukukukaane ngesibalo futhi abangakwazi ukuthola ukeLuleleko kalula ukwenyusa ukwenyusa ukwenyusa unghiqizo wenyama namaqanda ngezanda ngezanda ngezindankinkukukukukukukukhu zabo zabo。lokhu kunikeza umsoco oyisakhamzimba odingwa izingane ukuze ukuze zikhule futhi ukhulise ukhulise nemiqondo yazo ukuze ukikwazi zikwazi ukufunda kalula futhi futhi zikhule zikhule ziqinile。kubaluleke kakhulu futhi ukuthi omama abancelisayo babe nomsoco oyisakhamzimba owanele futhi osezingeni eliphezulu,njengalolowo otholakalowo otholakala emaqandeni nasenyameni yenkukhu。Ukudla Okunomsoco Onezakhamzimba kuyisidingo somzimba ophile kahle。

Lencwajana yakhelwe ukwenyusa umkhiqizo wezinkukhu zasekhaya ezizifunelayo ukudla futhi ezingagadwa, ngokusebenzisa izinto ezitholakala kalula, kanye nezindlela ezilula zokuzinakekela.omama ikakhulukazi asbazinakekelayo izinkukukhu ngoba bayakwazi ukubaluleka kwamaqanda nenyama yenkukhu okudleni okuhle nokuni nokunempilo,kubo nasezinganeni zabo。ukufuya izinkukukhu kungakwenza ukuthi uthole enye imali eyinzuzo ngaphezulu。Izinkukhu Zasemakhaya nezinkukukukukukukukukhu esezindala zibiza imali enhle kabi emakhaya ashaya assouth非洲kanti kanti kanti kulula nokudayisela omakhelwane amaqanda。

插圖:蘇珊·鮑威爾

Izindlu Zezinkukhu

 • Izinkukhu Zidinga Indlu Eyakhiwe Yaqina。Kumele Zivalelwe Ebusuku ukuze Zivikeleke Esimweni Sezulu Esingesihle,Ezilwaneni Ezidla Izinkukukukukukukukukukukukhu,Nasemaseleni,Nokuzinikeza wena Ithuba wena Ithuba lokubona lokubona lokubona ukubona ukuthi ukuthi azikho yini yini ezigulayo。lokhu kukwenza ukwazi futhi ukuqoqa amaqanda endaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa。
 • Kumele uhlele ngokucophelaipulani lapho uzokwakha khona indlu yezinkukukhu。Udinga Indatho Enethunzi,Eyomile Futhi Eqdile。Kubalulekile UKUMBA UMSELE WOKUHAMBA AMANZI UZUNGEZE INDLU NOMA NOMA NOMA N澳门188bet网址OMA NGOKUPHAKAMISA INDAWO NGAPHAMBI KOKOKUBI KOKOKUBA WAKHE,UKUZE KUHLALE KOHLALE KOMILE KOMILE KOMILE NANGEZIKIKIKHATHI ZEZZIMVULALA。
 • Indlu Ungayakha Ishibhe Ngokusebenzisa Izinto Ezitholakala Eduze。Kufan​​ele Ubone Ukuthi Yini Ekhona,Kungakuhle Ibe Seduze Nomuzi,Utshani Nehlathi Kucekwe Indawo engangamanyathelo amathathu ukusuka ukusuka endlini,ukuvikela izinyoka namagundane。ezinye izindlu zakhelwa emapalini zibe ngaphezulu komhlabathi。lokhu kuvikela izinkukukhu ezilwaneni ezifana nezinyoka,izinja namagundane。
 • Ubungako Bendlu buncike enanini lezinkukukhu ozifuyile。ezinkukhwini eziyishumi(10)Kungcono Ukuthi Indlu Ibenkulu Kakhulu Kunokuba Ibencane Kakhulu。
 • Indlu Kufan​​ele Ibe Nesivalo Esivikelekile,Esikwaziyo Ukungenisa Umoya Nokukhanya Okuningi。kufanele ikwazi ukuvikela
  插圖:蘇珊·鮑威爾

  ukushintshashintsha kwesimo sezulu kodwa ingangenisi umoya obandayo。Kufan​​ele kubekhona imigoqo Yokugibela,Ngoba Izikhukhukazi Ziyathanda uculala kulemigoqo kunokuthi Zilale澳门188bet网址 Phansi。

 • Indlu Kufan​​ele ibe Nezitsha Zokudlela ukuze ukudla kuzohlale komile。Kufan​​ele ibe Nezitsha Zamanzi Futhi。Lezizinto Zingakhiwa ngendlela asshibhile kusetshenziswa amathini noma izobumba Zobumba。Shintshashintsha Izitsha Zamanzi Uzibeke Ezindaweni Ezahlukene uma sekuqala ukuba ukuba manzi lapho lapho kade zikhona。
 • Izidleke,Izidleke Ezakhiwe Ngendlela Yakhona Kufan​​ele Zibekwe Ezindaweni Ezindaweni ezingenakho u澳门188bet网址kukhanya ngaphakathi engaphakathi endlini ukuze ukwazi ukwazi ukuqoqoqa ukuqoqa ukuqoqa ukahle amaqanda nonokunika ithuba ithuba ithuba ezzo eukithande ukamelanda ukamelanda ukamelanda ukamelandanade ukamelanda。izidleke ezintathu zingalungela izinkukukhu ezingu 10 kuya ku-15。Kufan​​ele Zibe ngaphezulu komhlabathi(Isilinganiso esifika edolweni ubude)。lokhu kusiza ukuvikela amaqanda ezilwaneni nokuwagcina ehlanzekile。Kufan​​ele Wenze Isiqinisekiso ukuthi izidleke Zibeke ngendlela yokuhi ungakwazi uingakwazi ukuthatha amaqanda kalula。
 • Kufan​​ele Uhhale Indawo Engcolile ngaso sonke isikhathi noma ufake okunye kokwendlalel澳门188bet网址a phansi(Ilitha/sodasti)uma kusekhona eyasala。umanyolo nesodasti kufanele kususwe njalo kanye ngenyanga bese ibekwa engadini。Izitshalo Zakho Zokhula Kahle。kodwa ungawufaki umanyolo osemusha engadini ngoba ungashisa izitshalo。

插圖:蘇珊·鮑威爾

UKUZALANISA諾克木馬西薩

 • Kufan​​ele ubhekisise ukuthi iziphi izinkukhu ezizalela amaqanda amaningi, zikwazi kangakanani ukuhlala emaqandeni azo, zikwazi kangakanani ukunakekela amachwane azo, futhi iziphi ezingomama abasezingeni eliphezulu.hlalisa imivimbazana nalabomama osubakhethile ukuze wandise izinkukukhu zakho。
 • gcina lezozinkukukukhu ezizalela amatshwele akhula ngokushesha futhi anosayizi abakhulu kube ezenyama。Lezi Isikhathi Esiningi Kuba Yilezo Ezizoba Amaqhude,Futhi Yizo Ezilungele ukudliwa。
 • Izikhukhukazi Kufan​​ele Zikhwelaniswe Nalamaqhude Amakhulu。uyodinga amaqhude amabili(2)ezikhukhukazini ezingu-10。Dayisa Ezesilisa Ezingakhuli Kahle。ungazigcini futhi ungazisebenzisi ekukhiqizeni amatshwele。
 • Kuyisu elingcono kwesinye isikhathi ukushintshelana ngeqhude elilodwa noma amabili nangezikhukhukazi ezimbalwa ukushintsha uhlobo lwezinkukhu nomakhelwana abaqhelaqhelile nakini, lokho kuvikela ukwanda kohlobo olulodwa lwezinkukhu.Lokho Kusho Ukuvikela Omama Namadodana Abo,Kanye Nobaba Namadodakazi Abo Bangakhwelani Bodwa。lokho kungehlisa umkhiqizo wamaqanda nokukhula okungekuhle kwamatshwele。
 • Izinkukhu Ezingazaleli Kahle Amaqanda Kumele Zinqunywe。Ngoba Ziyadla nje Kuphela Kodwa Zingakhiqizi Lutho。
 • Faka Izidleke Ezahlukile Zalezo Zinkukhu ezifukamelayo ngaphezulu komhlabathi。Ungasebenzisa ubhasikidi Onezimbobo。Faka utshani obomile,nehlabashana bese ufaka izimbaqa amaqanda ngeke afe afe afe kalula nezinga lokuchamisela lizobaphezulu。
 • Isidleke Kumele Sibekwe Endaweni Engangenwa Ukukhanya,Ekhoneni Elithule Kude Nendawo Elala Ezinye izinye Izinkukhu。Amanzi Nokudla Kufan​​ele Zinikwe ngaso sonke isikhathi izinkukukhu ezifukamayo。Isikhukhukaukazi Sichamusela Emva Kwezinsuku Ezingu-21。
 • Thatha onke amaqanda azalelwa usuku nosuku。Uma Inkukhu Ifuna Ukufukamela beka amaqanda asemasha ayisithu澳门188bet网址pha(6)kuya
  插圖:蘇珊·鮑威爾

  Kwayisishiyagalombili(8)ukuze Iwachamisele。Izinkukhu Zikwazi Ukunakekela ngokuphumela amatshwele ambalwa。Amaqanda Kufan​​ele Aphume kulezo ezizalela amaqanda amaningi amaningi noma kulezo ezikhiqiza amachwane akhula akhula ngokushesha ezikhethelwe ezikhethelwe ukukhiqiza ukukhiqiza inyama(buka u1&2 ngenhla)。

 • Amatshwele Azochanyuselwa emva kwezinsuku ezingu-21。Akusizona Zonke Izikhukhukazi Ezifuna ukuchamusela ezinikwa ithuba,Kep澳门188bet网址ha Yilezo esezikhethiwe ukuthi ukithi zingomama abakwaziyo ukubhekela ukubhekela ukubhekela amatshwele amatshwele azo。ngaleyondlela zizoyeka ukufuna ukufukamela kodwa zizalele amanye amanye amaqanda。

插圖:蘇珊·鮑威爾

uku澳门188bet网址phathwa kwezinkukhu

Ukukhuliswa Kwamatshwele

 • Amatshwele Asanda Kuchanyiselwa Adinga ukunakekelwa Okukhulu。Ezinye Izikhukhukhukazi Zingomama abangcono kunezinye futhi Zingakwazi ukukhulisa amatshwele amatshwele amatshwele amakhulu nanempilo,ngempumelelo。
 • Amaviki Amathathu Kuya Kwamane Abaluleke Kakhulu Empilweni Yamatshwele ekutheni avikeleke esimweni sezulu sezulu sezulu nasezilwaneni。Kufan​​ele Abekwe Endaweni Evalekileyo ukuze avikeleke。Lendawo kufanele ikwazi ukugudluzeka,futhi ifanele ibe nkulu nkulu ngokwanele ukuze amatshwele akwazi ukuziklabela nonina。Lelihhoko Kufan​​ele Ligudluzelwe Endaweni Eseyintsha ngaso sonke isikhathi。
 • Amatshwele kufanele ahlale omile futhi efudumele futhi kubalulekile ukuthi ukuthi afunde konina konina ukuziklabela ukuze ukuze ukuze athole ukudla ukudla。ebusuku izinkukukhu namatshwele kufanele zivalelwe ehhokweni elivikelekile。
 • Emini Amatshwele Kufan​​ele Aphiwe Ukudla。Okokuqala Kungaba Iqanda Elibilisiweyo,Nomgqakazo Omncane,Isinkwa,Impuphu Esphekiwe Noma Engaphekiwe。Emuva Kwezinsukwana Kufan​​ele Ziphiwe Ukudla Kabili Ngosuku,Uzinike Ezizizokwazi Ukukukudla Zikuqede ngalekwalokho ukudla ukudla kuzomoseka。
 • Izikhukhukazi Akufanele Zidle ukudla kwamatshwele。Isikhadlana kufanele sivulwe ngendlela yokuthi kuzokwazi amatshwele odwa ukudla ukudla hhayi izikhukhukhukazi。
 • Amanzi Ahlanzekile Ayadingeka,Afakwe Ezitsheni Ezifanelekile Kodwa Amatshwele Akufanele Abe Manzi。ungabeka amatshe ahlanzekile emanzini ukuze amatshwele angaweli 澳门188bet网址phakathi。
 • Susa Amatshwele afile ngokushesha uwagqibe kude nehhoko lezinkukhu。
 • Uma amatshwele esenamasonto angu 3- kuya ku 4 asengakhishwa ezindlini ezigudlulwayo aziklabele kakhudlwana nonina kodwa asuke esadinga ukunikwa okunye okudla okwehlukile kwezinye noma konina uma ufuna akhule kahle futhi abe nempilo.
 • emavikini amathathu kufanele ube usukwazi ukuhlukanisa 澳门188bet网址phakathi kwezesilisa nezesifazane,ngamehlo。Ezesilisa Zikhula ngokushesha ngakho kufanele zinikwe ukuningi ukuningi ukuze ukuze zikwazi ukukhula ukukhula ngokushesha。Uma Kungenzeka,Ungaziphela Endaweni Eyehlukile Okungenani Uhhafu We-Hora Ngosuku。
 • ungalindi amaqhude akhule kakhulu ungawadli noma uwadayise。Lokho Kusho Ukuthi Uzokonga ukudla futhi ube ube nendawo eningi yokufaka izinkukukukhu ezintsha。ungaba nokudla okuningi okusele ongakunika ezinye izinkukhu。

插圖:蘇珊·鮑威爾

uku澳门188bet网址phathwa kwezikhukhukazi

 • Izinkukhu Ziqala ukuzalela uma sezinezinyanga ezingu 6- kuya kwezingu -8 ubudala。ukuzi澳门188bet网址phakela kahle nokuzinakekela kungazenza zisheshe zizalele zizalele zisencane futhi futhi zizalele zizalele amaqanda amaningi。
 • Izikhukhukazi Ezizalelayo Ziba nezingedla ezinkulu ngokusengathi ziqumbile,ezibomvu ngokucwebezelayo。Isikhukhukazi Esingazaleli siba nogedla okungathi lushwabene futhi oluphuphile。Izikhukhukazi ngoba Zizalela Zibuye Zime,Umbala Wezingedla uyashintshintshintshainssha Isikhathi nesikhathi。
 • Qoqa onke amaqanda ezidlekeni okungenani kanye ngosuku。Njengoba Sesike Sasho Kufan​​ele ubeke amaqanda angu 6-kuya ku-8 enkukhwini efukamelayo。
 • Ungawabeki Amaqanda Endaweni Efudumele。ungawabeki kuze kudlule izinsuku ezingu 5-kuya ku-7 ungakawadayisi ngoba azobola azobola futhi angeke angeke achamuseleke achamuseleke uma efakwa efakwa enkukhwini efukamelayo。
 • Khetha Amaqanda Ahlanzekile,Amakhulu,Anegobolondo Eliqile Uwabeke ezinkukhwini ezinkukhwini ezifukamelayo amaqanda anamagobolondo anamagobolondo amancane futhi anezimfa anezimfa angeke angeke angeke achamisele。IQANDA ELIKHULU LIYOKHI澳门188bet网址PHA ITSHWELE ELIKHULU ELINEMPILO FUTHI ELINAMATHUBA AMAHLE OKUKHULA LIBE LIBE INKUKUKHU EPHILILE。
 • Uma Izikhukhukazi Sezineminyaka Engu 3 Ubudala Ziyama ukuzalela noma Zizalele Zizalele amaqanda angemaningi。Zidla Ukudla Kwakho Zibe Zingenayo Inzuzo。Kufan​​ele Uzidle Noma Uzidayise,Esikhaleni Sazo Ufake Ezisencane Ezisazazalela。

插圖:蘇珊·鮑威爾

ukondliwa kwezinkukhu

 • Izinkukhu Zidinga ukudla okuhlanganiswe Kahle Okuxutshwe Ngezinto Ezahlukene ukuze ukuze zikhule kahle kahle futhi zikhiqize zikhiqize amaqanda amangana amanngi。Zidinga nomthombo wamanzi ohlanzekile。
 • Zingakuthola Okunye Ukudla Ngokuthi Ziziqhwishele Emhlabathini Iminenke,Izinambuzane,Umbila,Imisundu,Imbewu Notshani。Lena Inhlanganisela Enhle Kodwa Ayanele Ekutheni Zikhiqize Kahle。Zidinga Okunye Ukudla。
 • ungakuthenga ukudla uthengele amatshwele asemancane kakhulu。Zingakudla ukudla okubunjiwe noma umbila ogayiwe kuze kuze kufike emasontweni angu 4-kuya kwangu-5 ubudala。Lokhu Kufan​​ele ukuthenge Esitolo Sokudla。Ungazivumeli izinkukukhu ezindala zidle lokhu kudla,akuzifanele Zona。Ningahlanganisa imali nomakhelwane uma kuyikuthi kuyadula nikuthenge nikuthenge ngobuningi。
 • Ungazigcwalisi ukudla izitsha ngoba izinkukukukukukukukuchitha 澳门188bet网址ngaphandle kumoseke。
 • Izinkukhu Isikhathi Esiningi azinayo i-Calcium eyanele yokuqinisa amagobolondo amaqanda azo。Iminenke Yisona Sizinda Esihle Se-Calcium Kodwa Ikaliki(石灰石)Ishibhile Futhi Kumele itholakale Itholakale ngezitsha Zayo Zayo Zayo Zayo Zibekwe Endaweni Eyomile。Amagobolondo amaqanda agayiwe anganikwa izinkukukukukuzuze alethe i-calcium kodwa kufanele abiliswe abiliswe nemifino eluhllaza。ngaleyondlela angeke和Amagciwane。
 • UKUDLA OKUSALE KUDLIWA ENDLINI KUBALULEKILE。Lokhu Kufan​​ele Kungachithwa,Akubekwe,Bese Kunikwa Izinkukukhu Zidle kusekusha njalo ngosuku。UMA UNOKUDLA OKUSECELENI OKUSALE ENGADINI OKUNJENGAMAZAMANE NOKUNYE KUFANELE KUFANELE UZIPHE KODWA KODWA UKUPHEKE KHOKE KHONA ZIZOKOKWAZI UKUKUKUGUGAUGAYA KAHLE KAHLE ESISWINI。Obhanana Nezinye Izithelo Zilungile Ezinkukhwini。Kuwumbono Omuhle Ukuthi Uziphe Ukudla Okusale Endlini uma Usuzivalela ntambama。lokho kuyozinika umfutho wokuthi ziklabe kusukela ekuseni。
 • Amathambo Aqhamuka Ezinkukhwini Eziphekiwe Nakwezinye Izilwane,Angomiswa Elangeni,Agaywe Acoyisakale,Bese Enikwa Izinkukhu。
  插圖:蘇珊·鮑威爾

  Lokhu Kuqukethe Ama-Mineral Abalulekile,Anjenge Calcium,Ukuze Izinkukukhu Zihlale Ziphilile。

 • Umbila Nokolo Ngesinye Isikhathi Ubakhona。lokhu kuzilungele izinkukukhu ezindala kodwa kufanele uzifunele enye inhlobo yokudla。Azeneliswa Yilokho Ezikutholayo。

Ezempilo

 • ukuhlanzeka iwona khiye enkukhwini enempilo。Izinkukhu Ezinempilo Enhle Ezizalela amaqanda amaningi futhi ezikhula kahle。

  插圖:蘇珊·鮑威爾
 • ukugcina izinkukukhu zihlale zinempilo,kufanele uzinike amanzi ahlanzekile。hlanza izitsha zamanzi nezokudla nendlu yezinkukhu ngaso sonke isikhathi。
 • Izinkukhu Kufan​​ele Zicwaningwe Zonke Izinsuku Kuze Kuze Kuze Kubonakale ukuthi Ayikho Yini Egulayo。
 • Izinkukhu Ezigulayo Kufan​​ele Zihlukaniswe Kulezo Ezingaguli,Zibe Nendlu Yazo Yazo Zodwa Zinikwe Zinikwe Amanzi Ahlanzekile Nokudla Okuthe Xaxa。UMA Zisencane Kufan​​ele Zihlale Zifudumele Futhi Zomile。Uma Zingelulami Kuze Kudlule Izinsuku Ezingu 4 Kuya Kwezingu-5 Kufan​​ele uzibulale uzigqibe。
 • Inkukhu Esencane Egulayo Ayidli。Iba Namaqubu Avokomele Futhi Asokeme Aphuma Igazi。izinkukukhu ezindala ezigulayo ziba namaqubu angcolile ngasesitibhilini。kungaba namaqashana ezimpapheni noma kugedla lwangezansi。Ezinye Izinkukhu Ngeke Zikwazi Ukuhamba Kahle。Imilenze Engaqinile Noma Ukugoba Kwezinzwane kungaba yimbangela。Uma Zingakwazi Ukuhamba Kufan​​ele Zibulawe,Ngoba Vele Zizongcina Zizifele。

插圖:蘇珊·鮑威爾

 • Uma Inkukhu Isizifele Kufan​​ele Isuswe ngokushesh澳门188bet网址a phakathi kwezinye bese iyagqitshwa。ningayidli ngoba izobangela ukugula kuwo wonke umuntu ekhaya。
 • Izinkukhu Kufan​​ele Zihlale Zinempilo Uma Ufuna Zikhule Kahle Futhi Zizalele Zizalele Amaqanda Amaningi。Amanye Amagciwane Angaba Khona Endaweni Ngaso Sonke Isikhathi,Kufan​​ele uzivikele ngokuthi uzigome。
 • Isifo Senyukhasela(Isiqothu)Singabulala Zonke Izinkukukhu Zakho ngokushesha,Kubalulekile Ukuthi Uzigomele Yona。kufanele uthole ulwazi ehhovisini lomeleleki wezinkukuku wasendaweni ukuthi zigonywa kanjani。Uma Ungazigomi,Ungalahlekelwa Yizo Zonke Izinkukhu Zakho。
 • Uma Kunezinkukukhu Eziningi Ezigulayo,Kufan​​ele Ufune Usizo Olusheshayo Kumuntu Onolwazi Olunzulu ngamangciwane ezinkukukukhu。usunungake uzame-ke umuthi oyisipesheli wezinkukhu。

插圖:蘇珊·鮑威爾

Ukubonga

ngifisa ukubonga kulaba abalandelayo ngokuhumusha lencwajana ngokwezilimi ezilandelayo:ukobie du preez - isibhunu;Tebo Magolego - Isisuthu;喬伊斯·馬富(Joyce Mafu) - Isixhosa;Qeda Nyoka - Isizulu Kanye Noedward Nesamvumi - Isivenda。ngibonga ku-funda zulu ngosizo lwakhe ekuhumumusheni kwesizulu。Ngibonga Nakulaba:Ed Wethli,Stephen Slippers No-Nesamvumi ngemibono Yabo Yabo eyakhaya。
ngibonga ikhono lomdwebo-mifanekiso eyenziwe ngobunono ususan powell powell kanye nezeluleleko zakhe。ngibonge futhi ususan kanye nokathy kamarinos ngokuthayi澳门188bet网址pha baphinde baphinde bahlanganise zonke izonke izalencaba zalencwajana。
lencwajana ixhaswe nga澳门188bet网址phansi kwomsebenzi wama-australians obizwa ngokuthi'umsebenzi wokuxhumana'ophethwe ngabe - 國際發展計劃,Yasecanberra e-Australia e-Australia e-Australia kanye kanye Nabe - 國際營養科學聯盟。ngibonga kakhulu ngoxhaso lwabo lwezezimali。

D.J.法雷爾
昆士蘭大學
2000年4月

注冊回聲通訊
最新來自PoultryHub188金宝慱最新地址188宝金博 ios下载Baidu
map