祖魯 - Izinkukhu Zasemakhaya - Indlela Elula Yokuywa Kwezinkukhu Zasemakhaya Eningizimu Africa(Trans。Qeda Nyoka)

Izinkukhu Zasemakhaya - Indlela Elula Yokufuywa Kwezinkukhu Zasemakhaya Eningizimu Africa(Trans。Qeda Nyoka)

說明:蘇珊鮑威爾

Inhloso enkulu yalenkwadi ukusiza abantu basemakhaya abanezinkukhu ezincane ngesibalo futhi abangakwazi ukuthola izelleko kalula ukwenyusa umkhiqizo wenyama namaqanda ngezinukhu zabo。Lokhu kunikeza umsoco oyisakhamzimba odingwa izingane ukuze zikhule futhi ukulise nemiqondo yazo ukuze zikwazi ukufunda kalula futhi zikhule ziqinile。Kubaluleke kakhulu futhi ukuthi omama abancelisayo babe nomsoco oyisakhamzimba owanele futhi osezingeni eliphezulu njengalowo otholakala emaqandeni nasenyameni yenkukhu。Ukudla okumsoco onezakhamzimba kuyisidingo somzimba ophile kahle。

Lencwajana yakhelwe ukwenyusa umkhiqizo wezinkukhu zasekhaya ezizifunelayo ukudla futhi ezingagadwa, ngokusebenzisa izinto ezitholakala kalula, kanye nezindlela ezilula zokuzinakkela。Omama ikakulukazi abazinakekelayo izinkukhu ngoba bayakwazi ukubaluleka kwamaqanda nenyama yenkukhu ekudleni okuhle nokunempilo, kubo nasezinganeni zabo。Ukufuya izinkukhu kungakwenza ukuthi uthole enye imali eyinzuzo ngaphezulu。南非人,南非人,南非人。

說明:蘇珊鮑威爾

Izindlu Zezinkukhu

 • Izinkukhu Zidinga Indlu Eyakhiwe Yaqina。kumele zivalelwe ebusuku ukuze zivikeleke esimweni sezulu esingesihle,ezilwaneni ezidla izinkuku,nokuzinikeza wiena ithuba lokubona uhuthi azikho yiniezigulayo。Lokhu Kukwenza Ukwazi Futhi Ukuqqa Amaqanda Endaweni Eyodwa ngesikhathi歐洲奧德瓦。
 • Kumele uhlele ngokucophelela ipulani lapho uzokwakha khona indlu yezinkukhu。烏丁加·因達沃·恩尼通茲,青眼藤。Kubalulekile ukumba umsele wokuhamba amanzi uzungeze inqale ngokuphakamisa 澳门188bet网址indawo ngaphambi kokuba wakhe, ukuze kuhlale komile nangezikhathi zezimvula。
 • Indlu ungayakha ishibhe ngokusebenzisa izinto ezitholakala eduze。Kufanele ubone ukuthi yini ekhona, kungakuhle ibe seduze nomuzi, ushani nehlathi kucekwe indawo engangamanyathelo amathu ukusuka endlini, ukuvikela izinyoka namagundane。Ezinye izindlu zakhelwa emapalini zibe ngaphezulu komhlabathi。Lokhu kuvikela izinkukhu ezilwaneni ezifana nezinyoka, izinja namagundane。
 • ubuntu bendlu buncike enanini lezinkukhu ozifuyile。Ezinkukhwini eziyishumi (10) kuya kweziyishumi nanhlanu (15), indlu ingaba okungenani amanyathelo amade amabili ububanzi kanye namanyathelo amathu ubude。Kungcono ukuthi indlu ibenkulu kakhulu kunokuba ibencane kakhulu。
 • 在這段時間裏,他的名字叫kufanele ibe nesivalo esivikelekile, esikwaziyo ukungenisa umoya nokukhanya okuningi。Kufanele ikwazi ukuvikela
  說明:蘇珊鮑威爾

  Ukushintshashintsha Kwesimo Sezulu Kodwa Ingangenisi Umoya Obandayo。Kufan​​ele Kubekhona Imigoqo Yokugibela,Ngoba Izikhukhukazi Ziyathanda ukulala Kulemigoqo Kunokuthi Zilale澳门188bet网址 Phansi。

 • 因為我們都是這樣的。Kufanele ibe nezitsha zamanzi futhi。Lezizinto zingakhiwa ngendlela eshibile kusetshenziswa amathini noma izitsha zobumba。shintshintsha izitsha zamanzi uzibeke ezindaweni ezahlukene uma sekuqala ukuba manzi lapho kade zikhona。
 • Izidleke, Izidleke ezakhiwe ngendlela yakhona kufanele zibekwe ezindaweni ezingenakho ukukhania nga澳门188bet网址phakathi endi ukuze ukwazi ukuqoqa kahle amaqanda nokunika ithuba lezo ezthanda ukufukamela。Izidleke ezintathu zingalungela izinkukhu ezingu 10 kuya ku-15。Kufanele zibe ngaphezulu komhlabathi (isilinganiso esifika edolweni ubude)。Lokhu kusiza ukuvikela amaqanda ezilwaneni nokuwagcina ehlanzekile。Kufanele wenze isiqiniskiso ukuthi izidleke zibekeke ngendlela yokuhi unakwazi ukuthatha amaqanda kalula。
 • Kufan​​ele Uhhale Indawo Engcolile Ngaso Sonke Isikhathi Noma Ufake Okunye Kokwendlalel澳门188bet网址a Phansi(Ilitha / Sodasti)Uma Kusekhona Eyasala。Umanyolo Nesodasti Kufan​​ele Kususwe Njalo Kanye Ngenyanga Bese Ibekwa Engadini。Izitshalo Zakho Zokhula Kahle。Kodwa Ungawufaki Umanyolo Osemusha Engadini Ngoba Ungashisa Izitshalo。

說明:蘇珊鮑威爾

Ukuzalanisa nokuchamuselisa.

 • Kufan​​ele Ubhekisise Ukuthi Iziphi Izinkukhu Ezizalela Amaqanda Amaningi,Zikwazi Kangakanani Ukuhlala Emaqandeni Azo,Zikwazi Kangakanani Ukunakekela Amachwane Azo,Futhi Iziphi Ezingomama Abasezingeni eliphezulu。Hlalisa Imivimbazana Nalabomama Osubakhethile Ukuze Wandise Izinkukhu Zakho。
 • Gcina lezozinkukhu Ezizalela amatshwele akhula ngokushesha futhi Anosayizi Abakhulu Kube Ezenyama。lezi isikhathi esiniini kuba yilezo ezizoba amaqhude,futhi yizo ezilungele ukudliwa。
 • Izikhukhukazi Kufan​​ele Zikhwelaniswe Nalamaqude Amakhulu。Uyodinga Amaqhude Amabili(2)Ezikhukhukazini Ezingu-10。Dayisa Ezesilisa Ezingakhuli Kahle。Ungazigcini futhi Ungazisebenzisi Ekukhiqizeni amatshwele。
 • Kuyisu Elingcono Kwesinye Isikhathi Ukushintshelana Ngeqhude Elilodwa Noma Amabili Nangezikhukhukazi ezimbalwa ukushintsha uhlobo Lwezinkukhu Nomakhelwana abaqhelaqhelile nakini,Lokho Kuvikela Ukwanda Kohlobo Olulodwa Lwezukuhu。Lokho Kusho Ukuvikela Omama Namadodana Abo,Kanye Nobaba Namadodakazi Abo Bangakhwelani Bodwa。Lokho Kungehlisa Umkhiqizo Wamaqanda Nokukhula Okungekuhle Kwamatshwele。
 • Izinkukhu EzingazaLeli Kahle Amaqanda Kumele Zinqunywe。Ngoba Ziyadla Nje Kuphela Kodwa Zingakhiqiizi Lutho。
 • Faka Izidleke Ezahlukile Zalezo Zinkukhu Ezifukamelayo Ngaphezulu Komhlabathi。Ungasebenzisa Ubhasikidi Onezimbobo。Faka Utshani obomile,Nehlabashana Bese Ufaka Izimbaqa Amaqanda Ngeke Afe Kalula Nezinga Lokuchamisela Lizobaphezulu。
 • Isidleke kumele sibekwe endaweni engangenwa ukukhanya, ekhoneni elithule kude nendawo elala ezinye izinkukhu。Amanzi nokudla kufanele zinikwe ngaso sonke isikhathi izinkukhu ezifukamayo。sikhukhukazi sichamusela emva kwezinsuku ezingui -21。
 • Thatha Onke Amaqanda Azalelwa Usuku Nosuku。Uma Inkukhu Ifuna Ukufukamela Beka Amaqanda asemasha Ayisithu澳门188bet网址pha(6)Kuya
  說明:蘇珊鮑威爾

  Kwayisishiyagalombili (8)Izinkukhu zikwazi ukunakekela ngokuphumelela amatshwele ambalwa。Amaqanda kufanele aphume kulezo ezizalela Amaqanda amaningi noma kulezo ezikhiqiza amachwane akula ngokushesha ezikhethelwe ukukhiqiza inyama (buka u1 & 2 ngenhla)。

 • 我的朋友,我的朋友,我的朋友。Akusizona zonke izikhukhukazi ezifuna ukuchamusela ezinikwa ithuba, ke澳门188bet网址pha yilezo esezikhethwe ukuthi zingomama abakwaziyo ukuhekela amatshwele azo。Ngaleyondlela zizoyeka ukufuna ukufukamela kodwa zizalele amanye amaqanda。

說明:蘇珊鮑威爾

Uku澳门188bet网址phathwa Kwezinkukhu

Ukukhuliswa kwamatshwele.

 • 我的天啊,我的天啊,我的天啊。Ezinye izikhukhukazi zingomama abangcono kunezinye futhi zingakwazi ukukhulisa amatshwele amakulu nanempilo, ngempumelelo。
 • Amaviki Amathathu Kuya Kwamane Abaluleke Kakhulu Empilweni Yamatshwele Ekutheni Avikeleke esimweni sezulu nasezilwaneni。Kufan​​ele abekwe Endaweni evalekileyo Ukuze Avikeleke。Lendawo Kufan​​ele Ikwazi Ukugudluzeka,Futhi Ifanele Ibe Nkulu Ngokwanele Ukuze Amatshwele Akwazi Ukuziklabela Nonina。Lihhoko Kufan​​ele Ligudluzelwe Endaweni eseyintsha Ngaso Sonke Isikhathi。
 • 不,不,不,不,不,不,不,不,不,不我愛你,我愛你,我愛你。
 • Emini Amatshwele Kufan​​ele Aphiwe Ukudla。Okokuqala Kungaba Iqanda Elibilisiweyo,Nomgqakazo Omncane,Isinkwa,普通Ephekiwe Noma Engaphekiwe。Emuva Kwezinsukwana Kufan​​ele Ziphiwe Ukudla Kabili Ngosuku,Uzinike Ezizokwazi Ukukudla Zikuqede Ngalekwalokho Ukudla Kuzomoseka。
 • Izikhukhukazi akufanele zidle ukudla kwamatshwele。Isikhadlana Kufan​​ele Sivulwe Ngendlela Yokuthi Kuzokwazi Amatshwele Odwa Ukudla Hhayi Izikhukhukazi。
 • Amanzi ahlanzekile ayadingeka, afakwe ezitsheni ezifanelekile kodwa amatshwele akufanele abe manzi。Ungabeka amatshe ahlanzekile emanzini ukuze amatshwele angaweli 澳门188bet网址phakathi。
 • Susa Amatshwele afile ngokushesha uwagqibe kude nehhoko lezinkukhu。
 • Uma Amatshwele Esenamasonto Angu 3- Kuya Ku 4 Asengakhishwa Ezindlabele ezigudlwanao aziklabele kakhudlwana nonina kodwa asuke eSadinga ukunikwa Okunye Okudla Okwehlukile Kwezinye Noma Konina Uma Ufuna Akhule Kahle Futhi Abe Nempilo。
 • emavikini Amathathu Kufan​​ele ube Ubewazi Ukuhlukanisa澳门188bet网址 Phakathi Kwezesilisa Nezesifazane,Ngamehlo。Ezesilisa Zikhula Ngokushaha Ngakho Kufan​​ele Zinikwe Ukudla Okuningi Ukuze Zikwazi Ukukhula Ngokushaha。Uma Kungenzeka,Ungaziphela Endaweni eyehlukile Okungenani Uhhafu We-Hora Ngosuku。
 • Ungalindi Amaqhude Aze Akhule Kakhulu Ungakawadli NoMa Uwadayise。Lokho Kusho Ukuthi uzokonga ukudla futhi ube nendawo eningi yokufaka izinkukhu ezintsha。Ungaba nokudla Okuningi Okusele Ongakunika Ezinye Izinkukhu。

說明:蘇珊鮑威爾

Uku澳门188bet网址phathwa Kwezikhukhukazi.

 • Izinkukhu ziqala ukuzalela uma sezinezinyanga ezingu 6- kuya kwezingu -8 ubudala。Ukuzi澳门188bet网址phakela kahle nokuzinakakekela kungazenza zisheshe zizalele zisencane zizalele amaqanda amaningi。
 • Izikhukhukazi ezizalaYo Ziba Nezingedla Ezinkulu Ngokusengathi Ziqummile,ezibomvu ngokucwebezelayo。Isikhukhukazi esingazali siba nogedla okungathi鬱鬱蔥蔥的杜裏奧布魯鳳。Izikhukhukazi ngoba Zizalela Zibuye Zime,Umbala Wezingedla UyashintshashIntsha Isikhathi Nesikhathi。
 • Qoqa Onke Amaqanda Ezidlekeni Okungenani Kanye Ngosuku。Njengoba Sesike Sasho Kufan​​ele ubeke Amaqanda Angu 6-Kuya Ku-8 Enkukhwini Efukamelayo。
 • Ungawabeki Amaqanda endaweni efudumele。Ungawabeki Kuze Kudlule Izinsuku Ezingu 5-Kuya Ku-7 Ungakawadayisi Ngoba Azobola Futhi Angeke Achamuseleke Uma Efakwa Enkukhwini efukamelayo。
 • Khetha amaqanda ahlanzekile, amakulu, anegobolondo eliqile uwabeke ezinkukhwini ezifukamelayo amaqanda anamagobolondo amancane futhi anezimfa angeke achamisele。我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是澳门188bet网址,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是我的意思。
 • Uma izikhukhukazi sezineminyaka engu 3 ubudala ziyama ukuzalela noma zizalele amaqanda angemaningi。Zidla ukudla kwakho zibe zingenayo inzuzo。Kufanele uzidle noma uzidayise, esikhaleni sazo ufake ezisencane ezisazazalela。

說明:蘇珊鮑威爾

Ukondliwa Kwezinkukhu

 • Izinkukhu zinga ukudla okuhlanganiswe kahle okuxutshwe ngezinto ezahlukene ukuze zikhule Kahle Futhi Zikhiqize Amaqanda Amanngi。Zipeda Nomthombo Wamanzi Ohlanzekile。
 • Zingakuthola okunye ukudla ngokuthi ziziqhwishele emhlabathini iminenke, izinambuzane,臍,imisundu, imbewu notshani。我想讓你知道我有多愛你。Zidinga okunye ukudla。
 • Ungakuthenga ukudla uthengele amatshwele山脈北島。Zingakudla Ukudla Okubunjiwe Noma Umbila ogayiwe Kuze Kufike Emasontweni Angu 4-Kuya Kwangu-5 Ubudala。Lokhu Kufan​​ele Ukuthenge Esitolo Sokudla。Ungazivumeli Izinkukhu Ezindala Zidle Lokhu Kudla,Akuzifanele Zona。Ningahlanganisa iMali Nomakhelwane Uma Kuyikuthi Kuyadula Nikuthenge Ngobuningi。
 • Ungazigcwalisi ukudla izitsha ngoba izinkukhu zingakuchitha nga澳门188bet网址phandle kumoseke。
 • Izinkukhu Isikhathi Esinieni Azinayo I-Calcium eyanele Yokuqinisa Amagobolondo Amaqanda Azo。Iminenke Yisona Sizinda Esihle Se-Calcium Kodwa Ikaliki(石灰石)ishibhile Futhi Kumele伊特卡萊Ngezitsha Zayo Zibekwe Endaweni Eypile。Amagobolondo Amaqanda Agayiwe Anganikwa Izinkuku ukuze alethe i-calpium Kodwa Kufan​​ele Abiliswe Nemifino Eluhlaza。Ngaleyondlela Angeke Andise Amagciwane。
 • ukudla okusale Kudliwa Endini Kubalulekile。Lokhu Kufan​​ele Kungachithwa,Akubekwe,Bese Kunikwa Izinkukhu Zidle Kusekusha Njalo Ngosuku。Uma Unokudla OkuseCeleni Okusale Engadini Okunjengamazambane Nokunye Kufan​​ele uziphe kodwa ukupheke Khona Zizokwazi Ukukugaya Kahle俄克斯威士忌。Obhanana Nezinye Izithelo Zilangile Ezinkukhwini。Kuwumbono Omuhle Ukuthi Uziphe Ukudla Okusale Endini Uma Usuzivalela Ntambama。Lokho Kuyozinika Umfutho Wokuthi Ziklabe Kusukela Ekuseni。
 • amathambo aqhamuka ezinkukhwinieziphekiwe nakwezinye伊佐蘭,angomiswa elangeni,agaywe acoyisakale,bese enikwa izinkukhu。
  說明:蘇珊鮑威爾

  Lokhu Kuqukethe Ama-Mineral Abalulekile,Angenge Calcium,Ukuze Izinkukuhu Zihlale Ziphilile。

 • Umbila Nokolo ngesinye Isikhathi Ubakhona。Lokhu Kuzilungele Izinkukhu Ezindala Kodwa Kufan​​ele Uzifunele enye Inhlobo Yokudla。Azeneliswa Yilokho Ezikutholayo。

Ezempilo

 • Ukuhlanzeka iwona khiye enkukhwini enempilo。我的名字是,我的名字是,我的名字是,我的名字是。

  說明:蘇珊鮑威爾
 • Ukugcina izinkukhu zihlale zinempilo, kufanele uzinike amanzi ahlanzekile。他說:“我的朋友們,我的朋友們。
 • Izinkukhu Kufan​​ele Zickingwe Zonke Izinsuku Kuze Kubonakale Ukuthi Ayikho Yini Egulayo。
 • Izinkukhu ezigulayo kufanele zihlukaniswe kulezo ezingaguli, zibe nendlu yazo zodwa zinikwe amanzi ahlanzekile nokudla okuthe xaxa。Uma zisencane kufanele zihlale zifudumele futhi zomile。Uma zingelulami kuze kudlule izinsuku ezingu 4 kuya kwezingui -5 kufanele uzibulale uzigqibe。
 • Inkukhu esencane egulayo ayidli。我是namaqubu avokomele futhi asokeme aphuma igazi。Izinkukhu ezindala ezguulayo ziba namaqubu angcolile ngasesitibhilini。Kungaba namaqashana ezimpafheni noma kugedla lwangezansi。Ezinye izinkukhu ngeke zikwazi ukuhamba kahle。Imilenze engaqinile noma ukugoba kwezinzwane kungaba yimbangela。Uma zingakwazi ukuhamba kufanele zibulawe, ngoba vele zizongcina zizifele。

說明:蘇珊鮑威爾

 • Uma Inkukhu Isizifele Kufan​​ele Isuswe Ngokushesh澳门188bet网址a Phakathi Kwezinye Bese Iyagqitshwa。ningayidli ngoba izobangelaulugula kuwo wonke umuntu ekhaya。
 • Izinkukhu Kufan​​ele Zihlale Zinempilo Uma Ufuna Zikhule Kahle Futhi Zizalele Amaqanda Amaningi。Amanye Amagciwane Angaba Khona Endaweni Ngaso Sonke Isikhathi,Kufan​​ele Uzivikele Ngokuthi Uzigome。
 • Isifo seNyukhasela (isiqothu) singabulala zonke izinkukhu zakho ngokushesha, kubalulekile ukuthi uigomele yona。Kufanele uthole ulwazi ehhovisini lomeluleki wezinkukhu是endaweni ukuthi zigonywa kanjani。Uma ungazigomi, ungalahlekelwa yizo zonke izinkukhu zakho。
 • Uma Kunezinkukhu Eziningi Ezigulayo,Kufan​​ele Ufune Usizo Olushshayo Kumuntu Onolwazi Olunzulu Ngamangciwane Ezinkukuhu。Usungake Uzame-ke Umuthi oyisipeSheli Wezinkukhu。

說明:蘇珊鮑威爾

Ukubonga

Ngifisa Ukubonga Kulaba Abalandelayo Ngokuhumusha Lencwajana Ngokwezilimi Ezilandelayo:Ukobie du Preez - Isibhunu;TEBO MAGOLEGO - ISISUTHU;Joyce Mafu - Isixhosa;Qeda Nyoka - Isizulu Kanye Noedward Nesamvumi - Isivenda。ngibonga ku-funda zulu ngosizo lwakhe ekuhumusheni kwesizulu。ngibonga nakulaba:斯蒂芬拖鞋No-nesamvumi ngemono yabo yakhaya。
Ngibonga Ikhono Lomdwebo-Mifanekiso Eyenziwe Ngobunono Ususan Powell Kanye Nezeluleko Zakhe。Ngibonge Futhi Ususan Kanye Nokathy Kamarinos Ngokuthayi澳门188bet网址pha Baphinde Bahlanganise Zonke Izigaba Zalencwajana。
Lencwajana ixhaswe ngp澳门188bet网址hansi kwomsebenzi wama-澳大利亞人obizwa ngokuthi ' Umsebenzi wokuxhumana ' ophethwe ngabe -國際發展項目,yaseCanberra e-Australia人kanye nabe -國際營養科學聯盟。ngionga kakhulu ngoxhaso lwabo lwezezimali。

D.J.Farrell.
昆士蘭大學
2000年4月

注冊Echook時事通訊
了解PoultryHub的最新消息188金宝慱最新地址188宝金博 ios下载Baidu
map