Xhosa - Isikhokelo Esilula Sofuyo Lweenkukukhu 澳门188bet网址Kumaphandle Auremzantsi Afrika(Trans.Joyce MAFU)

Isikhokelo Esilula Sofuyo lweenkukhu Kuma澳门188bet网址phandle asemzantsi afrika(trans.joyce mafu)

插圖:蘇珊鮑威爾

Eyona njongo伊芙澳门188bet网址蘭伊斯萊·伊斯勒·斯庫森·伊特塞拉姆·斯萊普·伊斯曼·斯··埃紮爾瓦,埃茲海爾瓦,尤茲·齊義諾Ngoko Ukufumana Iingcebiso Ngokulula,Ukuze Ziphucule Imveliso Yenyama Namaqanda。Le Nyama Namaqanda Ziqulathe Izakhamzimba ezibalukileyo ebantwaneni Ukuze Bakhule Kakuhle,Bomelele埃米日本Nasengqondweni。Ezi Zakhamzimba Zikwaluncedo Kakhulu Koomama Abancancisao。ulutya okunezondlo kubalulekile ukuze ubani abesempilweni entle。
Le Ncwadana Ilungiselelwe Ukuphuphula imveliso yeenkukhu Zasemakhaya(Okanye iityiphu),Ngokusebenzisa iindlela Ezilula Nezingaxabisi Kakhulu。Amaxesha Amaninzi Oomama Bafuya Iinkukukukuba Beyazi Indima Ebalulekileyo Eziyidlalayo Empilweni Yabo Nabantwana Babo。ufuyo lweenkukuhhu lungencea nasekonyuseni imali-ngeniso ekhayeni。Iinkukhu Zasemakhaya Nezikhukazi Ezidala Zithengiseka Ngexabiso Elincumisayo Emzantsi Afrika,Kwaye Namaqanda Athengiseka Lula Ekuhlaleni。

插圖:蘇珊鮑威爾

Izindlu Zeenkukhu

 • Iinkukhu Zifuna Indly Eyemeleleyo。Kufan​​ele Zitshixelwe Ebusuku Ukuzikhusela Kwimozulu Embi,Kwiintshaba Nakumasela。UkuzivaleLa Iinkukuhu Kunceda Nasekubeni Umfuyi Wazo Akwazi Ukusoloko Ezihlola Ukuba Aziguli Okanye Azifuni Kuhoywa Na。Kukwancea Nasekuqokeleleni Amaqanda Azo,庫巴AbandaWonye Ngoko Afumaneke Lula。
 • Kubalulekile Ukuba Uyikhethe Ngobunono Indawo Owakha Kuyo Indlu。Kufuneka Indawo Enomthunzi,Eyomileyo,Ekhuselekileyo,Ekumhlaba Othe Tyaba Ukuze Ihlale Yomile ngexesha Lemvula。Kusengafuneka Ukuba Umfuyi Agrumbe Umjelo Ojikeleze IndlyLeyo,Okanye Awonyuse Umhlaba Aza Kwakha Kuwo。
 • Ingakhiwa Ngexabiso Eliphants澳门188bet网址i,Kusetyenziswa Izinto Ezifumaneka Kwalapha Ekuhlaleni Ezinjengeepali Zomthi Wegum,Iingcongolo Nengca Yokufulela。nguweoyakubona進入onokuyisebenzisa。Le Ndlu Mayibe Kufutshane Kule Ihlala Abantu。Makutshentwe yonke ingca nezicithi ezikwisithuba esiziimitha ezintathu ukusuka endlwini apho。Oko Kukhusela Iinkukukhu Kwiinyoka Nasezimpukwini。阿巴尼亞·阿巴蘭堡貝克州普祖魯島私族北泉·普赫蘇·克勞麗·埃茲格蘭·埃克爾·克魯斯·哈姆薩拉·安省·安省·安省朱納··安省·納巴塔堡。
 • Ubungakanani Bendlu Buxhomekeke Kwinani Leenkukhu Zakho。Indlu Eyenzelwe Iinkukhu Ezili-10 Ukuya Kwi-15,Kufan​​ele Ibeziimitha Ezimbini Icala Ngalinye。Kungcono Ukuba Indlu Ibenkulu Kakhulu Kunokuba Ibencinci Kakhulu。
 • Kufan​​ele Ibenocango Olomeleleyo,Ipenise Ukukhanya Nomoya Omtsha Ngokufanelekileyo。Kufan​​ele Izikhusele Iinkukhu Emvuleni Nasemoyeni。Kufan​​ele Kubekho Iindawo Zokula(Mhlawumbi Iiplie Ezinqamlezileyo),Njengoko Iinkuku Zithanda ukulala kwiindawo eziphezulu,Hayi Emhlabeni。
 • Makubekho Izitya Zokutya Nezamanzi。Kungasetyenziswa Izinto Ezingabizi Mali Ingako,Ezinjengeenkonkxa Nezinye Izinto Ezinokufumaneka。amanzi kufanele asoloko efuduselwa kwezinye iindawo kwalapho endlwini,njengoko Eyimanzisa Indly Xa Ebekwe Ndawonye。

  插圖:蘇珊鮑威爾
 • Iinkukhu Zifuna Iinesi Ukuze Zizalele。Kufuneka Iinesi Ezintathu Kwiinkukhu Ezili-10 Ukuya Kwezili-15。Iinesi Mazibekwe Kwindawo Ezolileyo Apho Endlwini,Kwisithuba Esingangokusuka Emhlabeni Ukuya Edolweni。Unokusebenzisa ibhaskithi endaLa,Inkonkxa Okanye I-Emele enkhutsi umzantsi,Iinkuni Okanye Amatye。Yizalise Inesi Ngengca Okanye Istroyi,Uze Uyigcine Icocekile。Amaqanda Waqokelele Yonke Imihla,Uze Uwagcinele Iinkukhu Ezifuna Ukufukama。
 • Indlu yigcine icocekile maxa onke。Ungondlala Ingca Okanye Imvuthuluka Yamaplanga 澳门188bet网址Phantsi Xa antakho。Ubulongwe Nobunye Ubumdaka Mabugutyulwe Kanye Ngenyanga,Buze Buyekwe P澳门188bet网址handle Buvunde Phambi Kokuba Busetyenziswe Egadini。Lo Mgquba Uyakuzinceda Izityalo Zakho Zikhule Kakuhle。

插圖:蘇珊鮑威爾

Ukwanda Kweenkukhu Nokuqandusela Kwazo

 • Qaphelisisa Ukuba Zeziphi Iinkukhu Ezibeka Awona Maqanda Maninzi;Ezinobuchule Bokufukama Nokukhulisa Amantshontsho Azo,Ukuze Ubenakho Ukukhetha Ezo Zikhukukazi Zizindlezana。Amathokazi Avela Kwiinkukhu Ezinezimpawu Wagcinele Ukwandisa Iinkukhu Zakho。
 • Zigcine Izikhukukazi Ezivelisa Amantshontsho Awomeleleyo,Nakhula Ngokukhawuleza Ukuvelisa Inyama。Idla Ngokuba Ziinkunzi Zenkukhu Ezikhula Ngokukhawuleza,Kwaye Zezona Zilungele Ukutyiwa。
 • Izikhukukazi Zakho Zidibanise Nezo Nkunzi Zikhula Zibenkulu。Musa Ukusebenzisa Iinkunzi Ezinqapheleyo Okanye Ezingenamzimba Ukwandisa Iinkukuhu Zakho。ezo nkunzi kufanele zitshitshiswe ngokuthengiswa okanye zixhelwe。
 • Bubuchule Ukuba Maxa Wambi Uthathe Ezinye Iinkunzi Nezikhukazi Utshintshise Ngazo Kwabanye Abafuyi,UkuthIntela Umbulo - Ootata Bangadibani Neentombi Zabo Okanye Oomama Badibane Noonyana Babo。Umbulo Wenza Inzala Engakhuli Kakuhle Nemveliso Yamaqanda E澳门188bet网址phandi。
 • Zitshitshise Zonke Iinkukhu Ezingabeki Maqanda Ngokwanelisayo。Zona Zitya Nje Ukutya,Kodwa Akukho No Zikwenzela Yona Wena Mfuyi。
 • Iinkukhu Ezifuna Ukufukama Mazibenenesi Yazo Eyodwa。Ungasebenzisa Ibhaskithi Efakwe Ingca Eyomileyo Nga澳门188bet网址phantsi,Kulandele Isanti,Ize Ibe yingca Kwakhona Ngaphezulu。Ezi Zinto Zifakwayo Zikhusela Amaqanda Angophuki Lula,Ngolo Hlobo Kwande Inani Lamantshontsho Aqanduselweyo。
 • Inesi Mayibekwe Kwikona Emnyama ezolileyo,Kude Nezinye Iinkukue Ezileleyo Endlwini。Iinkukhu Ezifukamayo Mazisoloko Zifumana Amanzi Nokutya Maxa Onke。Inkukhu iqandusela Emva Kweentsuku Ezingama-21。
 • Qokelela Onke Amaqanda Azalelwe Ziinkukhu Ngemini。XA Kukho Inkukhu Efuna Ukufukama SukuyibeKela Ngaphezu Kwesi-6 Ukuya Kwisi-8
  插圖:蘇珊鮑威爾

  Samaqanda。Ambalwa Kakhulu Amantshontsho Anokukhuliswa Yinkukhu Ngexesha。La Maqanda Mawabe Ngawezonkukhu Zibeka Amaqanda Amaninzi Okanye Ezo Ziqandusela Amantshontsho Akhula Msinya。

 • Musa Ukuvumela Yonke Inkukhu Efuna Ukufukama Yenze Njalo - Khetha Kuphela Ezo Zinenkathalo。Ukuba Uthatha Inkukhu Efuna Ukufukama Uyivalele Yodwa Iintsuku Ezi-4 Ukuya Kwezi-5,Iyayeka Ukufuna Ukufukama Iphinde Iqalise Ukuzalela。

插圖:蘇珊鮑威爾

Ukukhuliswa kweenkuku ..

Ukukhuliswa Kwamantshontsho.

 • Amantshontsho Afuna Ucoselelo Okanye Inkalo EgqiThileyo,XA Esemancinci Kakhulu。Izikhukukazike Ziyashiyana Ngokukwazi Ukwenza Oko Ngempumelo。
 • Kweeza Veki Zi-3 Ukuya Kwezi-4 Zokuqala,Amantshontsho Afuna Ucoselelo Olukhulu Nokhuseleko Olungqingqwa Kwiintshaba Nakwimozulu。kufanele avalelwe nonina kwihoko enakho ukumana ifuduselwa kwindawoesha mihla le。Qinisekisa Ukuba Ihoko Leyo Inkulu Ngokwaneleyo Ukuba Akwazi Ukujikeleza,Kwaye Kusoloko Kukho Ukutya OkunjengentsHela Okanye Nantoni Na Ebityiwa Ngabantu。
 • amantshontsho wagcine obile kwaye efudumele,maxa onke。Kubalulekile Ukuba Afunde Ukuzi澳门188bet网址phandela Okanye Ukuqhwaya Ukutya Nonina。EBUSUKU ZONKE IINKUKUKUNAMANTSHONTSHO MAZIVELWE KWINDLU ENOKHUSELEKO OLUNGQINGQWA。
 • A澳门188bet网址pha Emini Amantshontsho Mawasoloko Enokutya。Ungaqala Ngokuwa澳门188bet网址pha Amaqanda Abilisisiweyo Aze Enziwa Imvuthuluka,Ze Ekuhambeni Kweentsuku Ulandelise Ngamasuntswana Ombona Okanye Umngqusho,Iimvuthuluka Zesonka Nomgubo Wombona Okrwada Okanye Ophekiweyo。Emva Kweentsuku Ezili-10,Waphe Kabini Kuphela Ngemini,Kwaye Uwaphe Ukutya Akwaziyo Ukukugqiba Kwangoko,Ukunqanda Ilahleko。
 • Qinisekisa Ukuba Unina Wamantshontsho Akawatyeli。Ukutya Kubeke Kwindawo Apho Kunofikelela Amantshontsho Kuphela。
 • Makusoloko Kukho Amanzi Okusela Acocekileyo,Kodwa Amantshontsho Agadwe Angazimanzisi。Ungafaka Amatye Acocekileyo 澳门188bet网址Phakathi Kwisitya Esinamanzi,UkuthIntela Amantshontsho Angatshoni。
 • Amantshontsho Afileyo Mawangcwatywe Ngokukhawuleza,努南威爾·埃茲瓦爾瓦·庫陽Iinkukhu。
 • Ungawakhu澳门188bet网址pha ehokweni amantshontsho xa sele Eneeveki ezi-3 Ukuya Kwezi-4 Ubudala,Ajikeleze Nonina。Qhubekeka Ngokuwa澳门188bet网址pha Ukutya Kwawo Nangona Esitya Nakoku Kweenkukhu Ezindala,Ukuze Abenakho Ukukhula,Esempilweni。
 • Xa Sele Eneeveki Ezi-4,Uyakubanakho Ukwahlula P澳门188bet网址hakathi Kweenkunzi Namathokazi。Iinkunzi Zikhula Ngokukhawuleza Kwaye Kufuneka Ziphiwe Ukutya Okungaphezulu Ukuzixhasa Koko Kukhula。Zama Ukuzityisa Bucala Kwezinye Iinkukhu Isithuba Esingangesiqingatha Seyure Nyure Ngemini。
 • Sukuzilinda Zide Zibendala Iinkunzi Zakho 澳门188bet网址Phambi Kokuba Uzitye Okanye UzitheNgise。Oko Kuya Kongela Ukutya,Ubenokutya Okuninzi Kokondla Iinkukhu Zakho,Kutsho Kuvelise Nendawo Yokufaka Amanye amantshontsho Asakhulayo angena endaweni yeenkukhu Ezityiweyo Okanye Ezithengisiweyo。

插圖:蘇珊鮑威爾

Ukunyamekelwa Kwezikhukukazi.

 • Izikhukukazi Ziqala Ukuzala Xa Zineenyanga Ezi-6 Ukuya Kwezisi-8 Ubudala。XA Iinkukhu Zisondliwa Kwaye Ziphethwe Ngobunono,Ziqalisa Msinya Ukuzalela Zize Zizalele Amaqanda Amaninzi。
 • Ungele Lwezikhukukazi Ezizalelayo Lubalukhulu,Lube Bomvu Kwaye Lukhazimle。Kanti Xa ZingazaLeli,Ungele Luyaxweba Lube Bushwabana。Njengoko Inkukhu Invasoloko Izalela Lonke Ixesha,Nombala Wongele Umana Utshintsha Njalo。
 • Qokelela Amaqanda Ezinesini Ubuncinane Kanye Ngemini。njengoko bekukhe kwatshiwo nog澳门188bet网址aphambili,Inkukhu efukamayo yibekele Amaqanda Ama-6 Ukuya Kwi-8 Kuphela。
 • Amaqanda sukuwagcina Endaweni efudumeleyo,Kwaye Ungawagini Ixesha elingaphezu Kweveki Ph澳门188bet网址ambi Kokuba uwathengise Okanye Uwatye Kuba Ayaguga,Aze Ke Ngenxa Yoko Angabinakuqanduselwa Xa Ithe Inkukhu Yawafukama。
 • Amaqanda Akhethelwa Ukufukanywa Mawacoceke Kwaye Abe Neengceba Ezomeleleyo。Amaqanda Aneengceba Ezicekethekileyo Okanye Eziqhekekileyo,Awasayi Kuqandusela。Iqanda elikhulu likhu澳门188bet网址pha Intshontsho Elikhulu,Elithi Lingabinangxaki Yokukhula Ngokukhawuleza。
 • XA Izikhukukazi Zakho Sele Zineminyaka Emi-2 Ukuya Kwemi-3 Ubudala,Ziyayeka Ukuzalela Okanye Zizalele Manqap澳门188bet网址ha-NQapha。Ngelo Xesha Ke Kufan​​ele Uzitye Okanye UzithEngise,庫巴卡魯Ziyatya NJE Kungekho No Zikwenzela Yona。

插圖:蘇珊鮑威爾

Ukondliwa kweenkukhu

 • Ukuze Iinkukhu Zikhule Kakuhle Zizalele Namaqanda Amaninzi,Kufan​​ele Zifumane Ukutya OkunengXubevange Yezondlo Namanzi Acocekileyo。
 • Okunye Ukutya Zikufumana Ngokuqhwaya Umhlaba,Zifumane Iindidi Zeerhorho,Ingca Nezinye Izityalo。Nangona Oko Zikuqhwinyo Ikukutya Okulungileyo,Kufan​​ele Ziphiwe Okunye Ukutya Okongezelekileyo Ukuze Zivelise Ngokwanelisayo。
 • Ukuba Iimeko Ziyavuma,Amantshontsho Wathengele Ukutya Kwawaphe Kona de Abeneeveki Ezi-4 Ukuya Kwezi-5 Ubudala。Oku Kutya Makungakhe Kutyiwe Ziinkukhu Ezindala,Kuba Kubiza Imali Eninzi Kwaye Akuzifanelanga。Ukuba Uyaqonda Ukuba Ngathi Amaxabiso Ayakongamela,Thethana Nomnye Umfuyi Nidibane Ngengxowa。
 • Xa Ugalela Ukutya Kwamantshontsho,Isitya Masithi Gabhu Nje Ukwenzela Ukuba Angakung病理澳门188bet网址Xa Esitya,Kuze Kube Yilahleko。
 • Maxa Wambi Izikhukukazi Ziingayifumani Ngokwaneleyo Incalcium Efunekayo Ukwakha Iingceba Zamaqanda Ezomeleyo。Oosinyeke Bavelisa Imalcium Eninzi,Kodwa Eyona No Ixabisa Ph澳门188bet网址antsi Engafumaneka Kuyo Yilimestone。YonaKe Kufan​​ele Ziyiphiwe Yodwa Iinkukhu,Kwindawo Eyomileyo。Neengceba Zamaqanda ezophuliweyo Zikwaluncedo,Kodwa Kufan​​ele Ziqlale Zibiliswe Nemifuno,Ukuze Zingahambisi Izifo Ezingathi Kanti Zizithwele。
 • Ukutya Okulahlwayo Ekhayeni Nokuba Yintshela Kubalulekile,Kodwa Kufan​​ele Kunikwe Iinkukhu Kungekabi Kudala。Ukuba Unemuno Onqwenela Ukuyiph澳门188bet网址a Iinkukhu Zakho,Bubuchule Ukuyibilisa Kuqala Ukuze Kube Lula Ukucoleka Kwayo Ngaphaphahathi Emzimbeni。Neziqhamo Ezinjengamabhanana Nezinye,Zizilungele Kakhulu Iinkukhu。Licebo Elihle Ukuzi澳门188bet网址pha Oku Kutya Xa Zivalelwa Ukuba Zilale,Ukuzikhuthaza Ukuba Zivuke Ekuseni Zinomdla Wokuya Kuziphandela。

  插圖:蘇珊鮑威爾
 • Amathambo Avela Kwinyama(Nokuba Yeyiphi)Ebiphekiwe Ekhayeni,Angomiswa Aze Acolwe Anikwe Iinkukhu。La Mathambo Anezakhamzimba Ezininzi,Kuquka Imalcium,Ezibaluleke Kakhulu Eenmpilweni Yeenkukhu。
 • Amakhatshu aphuma Xa Kusilwa / Kucolwa Umbona Okanye Ingqolowa Nawo Aluncedo Kakhulu Ezinkukhwini。Zama Ukusoloko Uzikhangelela Ukutya Kokongezelela Iinkukhu Zakho。Akukho Xesha Apho Kukhe Kwanele Ngalo。

Ezempilo

 • Ukuhlanzeka iwona Khiye Enkukhwini Enempilo。Izinkukhu Ezinempilo oble ezizalela Amaqanda Amaningi Futhi Ezikhula Kahle。

  插圖:蘇珊鮑威爾
 • Ukugcina Izinkukhu Zihlale Zinempilo,Kufan​​ele Uzinike Amanzi Ahlanzekile。Hlanza Izitsha Zamanzi Nezokudla Nendlu Yezinkukhu Ngaso Sonke Isikhathi。
 • Izinkukhu Kufan​​ele Zickingwe Zonke Izinsuku Kuze Kubonakale Ukuthi Ayikho Yini Egulayo。
 • Izinkukhu Ezigulayo Kufan​​ele Zihlukaniswe Kulezo Ezingaguli,Zibelu Yazo Zinwa Zinikwe Amanzi Ahlanzekile Nokudla Okuthe Xaxa。Uma Zisencane Kufan​​ele Zihlale Zifudumele Futhi Zomile。UMA Zingelulami Kuze Kudlule Izinsuku Ezingu 4 Kuya Kwezingu-5 Kufan​​ele Uzibulale Uzigqibe。
 • Inkukhu Esencane Egulayo Ayidli。IBA Namaqubu AvokomeleFuthi Asokeme Aphuma Igazi。Izinkukhu Ezindala Ezigulayo Ziba Namaqubu Angcolile Ngasesitibhilini。Kangaba Namaqashana Ezimpapheni Noma Kugedla Lwangezansi。Ezinye Izinkukhu Ngeke Zikwazi Ukuhamba Kahle。Imilenze Engaqinile Noma Ukugoba Kwezinzwane Kungaba Yimbangela。Uma Zingakwazi Ukuhamba Kufan​​ele Zibulawe,Ngoba Vele Zizongcina Zizifele。

插圖:蘇珊鮑威爾

 • Uma Inkukhu Isizifele Kufan​​ele Isuswe Ngokushesh澳门188bet网址a Phakathi Kwezinye Bese Iyagqitshwa。ningayidli ngoba izobangelaulugula kuwo wonke umuntu ekhaya。
 • Izinkukhu Kufan​​ele Zihlale Zinempilo Uma Ufuna Zikhule Kahle Futhi Zizalele Amaqanda Amaningi。Amanye Amagciwane Angaba Khona Endaweni Ngaso Sonke Isikhathi,Kufan​​ele Uzivikele Ngokuthi Uzigome。
 • Isifo Senyukhasela(Isiqothu)Singabula Zonke Izinkukhu Zakho Ngokushaha,Kubalulekile Ukuthi Uzigomele Yona。Kufan​​ele Uthole Ulwazi Ehhovisini Lomeluleki Wezinkukhu Wasendaweni Ukengi Zigonywa Kanjani。Uma Ungazigomi,Ungalahlekelwa Yizo Zonke Izinkukhu Zakho。
 • Uma Kunezinkukhu Eziningi Ezigulayo,Kufan​​ele Ufune Usizo Olushshayo Kumuntu Onolwazi Olunzulu Ngamangciwane Ezinkukuhu。Usungake Uzame-ke Umuthi oyisipeSheli Wezinkukhu。

插圖:蘇珊鮑威爾

Imibulelo.

Ndinqwenela Ukwenza ilizwi Lombulelo Kwaba Bantu Balandelayo,Ekuguquleleni Le Ncwadana Kwezi Lwimi Zilandelayo:Kobie du Preez Kwisibhulu,Tebo Magolego Kwisisuthu,Joyce Mafu Kwisixhosa,Qeda Nyoka Kwisizulu Noedward Nesamvuni Kwisivenda。

Iingcebiso Ezakhayo Kwizinto Ezibhaliweyo Zivele Kue。Wethli,Stephen拖鞋Noe。Nesamvuni。

Imizobo Yenziwe Ngobuchule Ngususan Powell,Naye Oye Waneengcebiso Ezakhayo。Ndibulela Ususan Kunye Nokathy Kamarinos Ngokuncedisa Ekuhlanganisweni Kwale Ncwadana。

Imali Yokuveliswa Kwale Ncwadana Ikhutshwe Yiproject Ebhatalelwa E-Australia,Elawulwa Liqumrhu Ekuthiwa Yi-International Development計劃eCanberra。enye ivele kumanyano lewzizwe ngezizwe olujongene nezenenzularwazi kwezokutya,olubizwa ngokuba yi-International營養科學聯盟。Ndenza Umbulelo Ongazenzisiyo Ngezi Mali。

D.J.Farrell.
昆士蘭大學
2000年4月

注冊Echook時事通訊
最新的禽舍188金宝慱最新地址188宝金博 ios下载Baidu
map